Atlas Beetle Chalcosoma atlas

COMMON NAME: Atlas Beetle
SCIENTIFIC NAME: Chalcosoma atlas
LOCALITY: Asia
FRAME SIZE:  9 1/4″ x 12″ x 2.5″